Üyelik Sözleşmesi

Bu Sözleşme, www.birikimdergisi.com adresinde faaliyet gösteren Birikim Yayıncılık Anonim Şirketi (“BİRİKİM YAYINCILIK” olarak anılacaktır) ile sizin (“ÜYE” olarak anılacaktır) aranızda belirtilen koşullarda dijital icap ve kabul yöntemiyle imzalanmış bir üyelik sözleşmesidir. Bu Sözleşmede açıkça başka şekilde tanımlanmadığı takdirde büyük harfle başlayan kelime ve terimler, Kullanım Koşulları’ndaki anlamında kullanılmıştır.

HER İKİ TARAF DA BU SÖZLEŞMENİN HUKUKEN BAĞLAYICI OLDUĞU İRADESİYLE BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMİŞTİR VE ONAYLAMIŞTIR.

ÜYE OLMADAN VE ONAY VERMEDEN ÖNCE BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE SİZİN İSTEDİĞİNİZ HERŞEYİ KAPSADIĞINDAN VE İSTEMEDİĞİNİZ HÜKÜMLERİ İÇERMEDİĞİNDEN EMİN OLUNUZ.

 1. KONU

  BİRİKİM YAYINCILIK, Web Sitesi üzerinden Dijital Dergi Aboneliğinin yapılması ve/veya fiziki dergi satın alınmasına olanak sağlamaktadır. Bu Sözleşme, www.birikimdergisi.com (“Web Sitesi”) adresine üyelik koşullarını ve Tarafların Üyelikle ilgili hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

 2. ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ÜYELİK KOŞULLARI

  2.1. ÜYE, Üyelik Sözleşmesini imzalamadan önce; Web Sitesi Kullanım Koşullarını, Gizlilik Koşullarını, Hizmetlerle ve Web Sitesiyle ilgili tüm diğer koşulları okuduğunu; Web Sitesine ve Hizmetlere ilişkin tüm bilgilere sahip olduğunu; bu bilgileri değerlendirdiğini ve ardından bu Sözleşmeyi imzaladığını kabul eder.

  2.2. ÜYENİN, ekrandaki “Üyelik Sözleşmesini Okudum” butonunu tıklayarak üyelik işlemini tamamlaması, bu Sözleşmenin okunduğu ve kabul edildiği anlamına gelir.

  2.3. ÜYE olabilmek için Kullanıcılardan ad, soyad, adres, telefon ve e-posta adresi gibi bazı kişisel bilgilerin doldurulması istenebilecektir. Bu aşamada ÜYE, kendisine Hizmetlerle ilgili bildirimde bulunulabilmesi için doğru bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Verilen bilgilerin yanlışlığı nedeniyle doğacak tüm sonuçlardan ÜYE sorumludur.

  2.4. Onsekiz (18) yaşından küçükler ve hukuken kısıtlı kişiler, Web Sitesine ÜYE olamaz veya Web Sitesi üzerinden alışveriş yapamaz.

  2.5. Web Sitesine sitenin genel kullanım yöntemleri dışında veya robot ve yazılımlar aracılığıyla otomatik giriş yapılamaz, Web Sitesinin işletimine, altyapısına veya güvenliğine tehdit, engel oluşturacak işlemlerde ve girişimlerde bulunulamaz.

  2.6. Web Sitesi üzerinden Üyelere sunulan Hizmetler, münhasıran şahsi kullanıma yöneliktir. Web Sitesi aracılığıyla alınan malların/hizmetlerin herhangi bir ticari amaçla kullanılması, yeniden satılması veya üçüncü şahıslara ticari amaçla devri yasaktır.

  2.7. Web Sitesi üzerinden diğer ÜYE ve/veya Kullanıcıların kişisel verilerinin toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi veya Web Sitesi veri tabanının kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması yasaktır.

 3. BİRİKİM YAYINCILIK’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  3.1. BİRİKİM YAYINCILIK; Web Sitesi’nde satışa sunduğu ürünleri ve bunların tanıtım sayfasındaki içeriği, fotoğrafları ve görselleri önceden haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir. Dergi sayfasında belirtilen dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen bariz fiyat yanlışlıklarından BİRİKİM YAYINCILIK sorumlu tutulamaz. Promosyon uygulamaları, wwwbirikimdergisi.com adresinde belirtilen tarihler arasında ve koşullara tabi olarak geçerlidir. BİRİKİM YAYINCILIK’ın promosyon ve benzeri uygulamaları önceden haber vermeksizin durdurma, kaldırma, değiştirme hakkı saklıdır.

  3.2. Taraflarca önceden ön görülmeyen, Tarafların kontrolleri dışında meydana gelen ve kusurları olmaksızın gelişen; Taraflardan herhangi birinin burada yazılı üstlenmiş olduğu borç ve sorumluluklarını zamanında, kısmen ya da tamamen yerine getirmelerine engel olan doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, internet altyapısının çökmesi, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb gibi haller mücbir sebep sayılacaktır. Mücbir sebebe maruz kalan taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecek ve mücbir sebebin devamı sırasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır.

  3.3. Garanti: BİRİKİM YAYINCILIK’ın Web Sitesi aracılığıyla satın alınan ürün ve hizmetler için özel bir garanti taahhüdü yoktur. BİRİKİM YAYINCILIK, Web Sitesi’nin kusursuz, hatasız olduğu ve Web Sitesi’nin ve/veya Hizmetlerin ÜYE’nin özel ihtiyaçlarını ve beklentilerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

  3.4. Bu Üyelik Sözleşmesinden doğabilecek ihtilaflarda BİRİKİM YAYINCILIK’ın sorumluluğu, ağır kusur halleri hariç olmak üzere, ilgili ÜYE’den tahsil edilen ürün satış bedeliyle sınırlıdır.

 4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  Web Sitesinin tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları münhasıran BİRİKİM YAYINCILIK’a aittir.
  Aksi belirtilmedikçe, Web Sitesinde yer alan logo, marka, isim, alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca ve münhasıran BİRİKİM YAYINCILIK’a aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar ÜYE’ye, bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez, böyle bir izin veya lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz.

 5. SÜRE VE SONA ERME

  5.1. Bu Sözleşme, ÜYE tarafından dijital olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

  5.2. Üyeliğin herhangi bir sebeple Taraflardan biri uyarınca sonlandırılması halinde Sözleşme de sona erer.

  5.3. Web Sitesi Kullanım Koşulları veya Web Sitesi Gizlilik Koşullarından herhangi birinin ÜYE tarafından ihlali halinde; BİRİKİM YAYINCILIK, bu Sözleşmeyi, Üyeliği ve her türlü kullanımı derhal haklı nedenle ve tazminat yükümlülüğü bulunmaksızın feshedebilir. BİRİKİM YAYINCILIK’ın, dilerse ÜYE’nin kullanımını askıya alma hakkı da saklıdır.

  5.4. Bu Sözleşmenin/Üyeliğin taraflardan herhangi birince sonlandırılması halinde, ÜYE tarafından verilmiş bir sipariş olması durumunda, söz konusu siparişin teslimine kadar Sözleşme yürürlükte ve Üyelik askıda kalır. Söz konusu sipariş/satın alma işleminin teslimi/tamamlanması ve Hizmetin ÜYE’ye sağlanmasının ardından Sözleşme ve Üyelik kendiliğinden sona erer. Dijital Abonelik Hizmetinin satın alınması halinde BİRİKİM’in üyelik sözleşmesi ile birlikte Dijital Abonelik Hizmet Sözleşmesini de fesh etme hakkı saklıdır.

 6. KİŞİSEL VERİLER

  6.1. ÜYE’nin, Web Sitesine sunacağı kişisel veriler, yürürlükteki hukuka tabi olacaktır.

  6.2. BİRİKİM YAYINCILIK, ÜYE tarafından Web Sitesine sunulan kişisel verileri; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, Web Sitesinde sunulan Hizmetler ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’yle ilgili amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya BİRİKİM YAYINCILIK’ın ÜYE karşısında üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan süre boyunca işleyebilir, saklayabilir, tasnif edebilir, mevzuata uygun olarak yurt içine ya da yurt dışına transfer edebilir, tedarikçileriyle paylaşabilir, veri tabanındaki verilerden yararlanabilir. BİRİKİM YAYINCILIK, mevzuata uygun olarak Web Sitesi aktivite bilgilerinden, erişim araçlarından ve browser bilgilerinden de bu maddede belirtilen kapsam ve amaçlarla yararlanabilir.

  6.3. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veriler, re’sen veya ÜYE’nin yazılı talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir.

  6.4. ÜYE’nin verileri, üçüncü şahıslarla ancak aşağıda yazılı hallerde paylaşılacaktır:

  a. BİRİKİM YAYINCILIK, Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, ÜYE’nin ad, soyad ve iletişim bilgilerini kargo firmaları, tedarikçiler veya sair üçüncü kişilerle paylaşabilir.

  b. BİRİKİM YAYINCILIK, ÜYE’den ayrıca izin alınması şartı ile yeni veya mevcut ürün, hizmet veya kampanyaların duyurulması, reklam ve pazarlama faaliyetleri için ÜYE’nin ad-soyad ve iletişim bilgilerini e-posta veya mesaj gönderim hizmeti veren firmalar ile paylaşabilir.

  c. BİRİKİM YAYINCILIK’ın bir işletme veya malvarlığı satın alması veya satması halinde; kişisel veriler, bu işletme veya mal varlığının muhtemel alıcı ya da satıcıları ile meşru menfaat kapsamında paylaşılabilecektir.

  d. BİRİKİM YAYINCILIK’ın tüm malvarlığının üçüncü bir kişi tarafından iktisap edilmesi halinde; devredilen malvarlığı içerisinde ÜYE kişisel verileri de olacaktır.

  e. BİRİKİM YAYINCILIK, hukuki yükümlülüklere uygun davranmak için veya bu Sözleşme koşullarının uygulanmasını sağlamak amacıyla veya diğer Üyelerin veya üçüncü şahısların haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak amacıyla bu bilgileri açıklayabilir ya da paylaşabilir. Dolandırıcılığın önlenmesi ya da kredi riskinin azaltılması amacıyla diğer şirket ve kurumlarla yapılacak olan bilgi alışverişi de bu kapsamda yer alır.

  f. BİRİKİM YAYINCILIK, bu bilgilerden yararlanarak istatistiki bilgiler, raporlar çıkarabilir, bilgileri işleyebilir ve bu raporları kişisel verileri anonim hale getirmek kaydıyla üçüncü şahıslarla paylaşabilir.

  6.5. Özel Nitelikli Kişisel Veriler: BİRİKİM YAYINCILIK, ÜYE’den yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk ve etnik kimlik, dini/siyasi/felsefi düşünce, fiziksel ya da ruhsal sağlık ve özellikler gibi hassas bir bilgi talep etmemektedir. Bu bilgilerin verilmiş, kaydedilmiş veya ifşa edilmiş olmasından dolayı BİRİKİM YAYINCILIK’ın sorumluluğu yoktur.

  6.6. ÜYE, BİRİKİM YAYINCILIK’a başvurarak;

  a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  f. Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

  haklarına sahiptir. ÜYE bu haklarını, yazılı talebini ıslak imzalı olarak, iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığıyla “Cumhuriyet Caddesi, No:119 Kat : 6 Elmadağ, Şişli 34367, İSTANBUL” adresine göndermek veya aynı adrese elden ulaştırmak suretiyle kullanabilir.

  6.7. Kimliğini tevsik edici belgelerin, zararın giderilmesine ilişkin talepler başta olmak üzere varsa talebi destekleyici belgelerin, ÜYE’nin bu hakkını vekili aracılığıyla kullanmak istemesi durumunda, yeterli yetkiyi içeren vekaletname suretinin de BİRİKİM YAYINCILIK’a iletilmesi zorunludur.
  6.8. Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi, bu madde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 7. GENEL KOŞULLAR

  7.1. Değişiklik ve Takibi: BİRİKİM YAYINCILIK, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Üyelik Koşulları’nda değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. BİRİKİM YAYINCILIK’ın Üyelik Koşulları’nda değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, her alışveriş/kullanım öncesinde bu Üyelik Koşulları’nın düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir.

  7.2. Devir: ÜYE, BİRİKİM YAYINCILIK’ın yazılı izni olmadan, bu Sözleşmeyi, ÜYE hesabını veya bu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü bir şahsa devredemez. BİRİKİM YAYINCILIK, bu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, önceden izin almaksızın üçüncü şahıslara devredebilir.

  7.3. Tebligat: BİRİKİM YAYINCILIK tarafından Kullanıcıların Web Sitesine verdikleri, ilettikleri iletişim bilgilerine yapılacak e-posta, kısa mesaj (sms), faks tebliğlerinin veya benzeri elektronik tebligatların geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

  7.4. Bölünebilirlik: Bir hükmün veya hükmün bir kısmının yetkili mahkeme tarafından geçersiz ya da uygulanamaz bulunması durumunda, diğer hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilir kısmı bundan etkilenmeyecek ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

  7.5. Kayıtlar: Bu Sözleşmeden ve Web Sitesi üzerinden gerçekleşecek işlemlerden doğabilecek ihtilaflarda BİRİKİM YAYINCILIK’ın defter ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar kayıtları, resmi ve özel tüm kayıt, belge ve dokümanlar ile BİRİKİM YAYINCILIK tarafından ÜYE’ye yapılan e-posta, kısa mesaj (sms), faks bildirimleri delil teşkil eder.

  7.6. Uygulanacak Hükümler: Bu Sözleşmeden doğacak ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti dışında ikamet eden ve Web Sitesine Türkiye Cumhuriyeti dışından bağlanan ÜYE de, Web Sitesi ve/veya Hizmetlerin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğunu kabul etmekte ve uygulanabilecek diğer tüm ülke düzenlemelerinden doğan haklarından feragat etmektedirler.

  7.7. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Üyelik koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

  7.8. İmza: Bu Sözleşme internet üzerinden karşılıklı ve dijital olarak icap-kabul yöntemiyle imzalanmıştır.

  7.9. Bilgi ve İletişim: Üyelik Koşullarına ilişkin sorularınız için [email protected] adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.