Veri Politikası

Birikim Yayıncılık Anonim Şirketi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, İŞLENMESİ, SAKLANMASI VE İMHASI HAKKINDA POLİTİKA

10/09/2022

İÇİNDEKİLER

TANIMLAR

POLİTİKANIN AMACI, KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

GENEL İLKELER

GENEL İŞLEME KOŞULLARI

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME KOŞULLARI

ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN UYGULAMA VE FAALİYETLERİ

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİ GRUPLARI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE KAYDEDİLMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ, SAKLANMASI VE İMHASI

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI GEREKTİREN HUKUKİ, TEKNİK VE DİĞER SEBEPLER

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI İLE HUKUKA AYKIRI OLARAK İŞLENMESİNİN VE ERİŞİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN HUKUKİ, TEKNİK VE DİĞER SEBEPLER

KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN OLARAK İMHA EDİLMESİ İÇİN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

KİŞİSEL VERİ SÜREÇLERİ YETKİLİSİ VE GÖREVLERİ

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

HAKLARIN KULLANIMI VE BAŞVURU

BAŞVURUNUN CEVAPLANDIRILMASI

ŞİKAYET

POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ VE VERSİYON GEÇMİŞİ

TABLOLAR

Tablo-1 İşlenen Kişisel Veri Kategorileri 17

Tablo-2 Kişisel Verileri İşlenen Kişi Grupları 18

Tablo-3 Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları 20

TANIMLAR

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme: Kişisel Verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Başvuran: Birikim’e yazılı, sözlü veya elektronik olarak başvurarak soru, talep, öneri, şikayet, başvuruları ileten gerçek kişileri ifade eder. Bu Politika’nın Tablolar kısmında yer alan Tablo-2 içerisinde belirtilen diğer kişiler de Başvuran olabilir.

Başvuru Tebliği: 10.03.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’i ifade eder.

Çalışan: Yazılı bir iş sözleşmesi olması şartı aranmaksızın, Birikim bünyesinde istihdam edilen/edilmiş kişileri ifade eder.

Çalışan Adayı: Daha sonrasında Birikim bünyesinde istihdam edilip edilmediğine bakılmaksızın, Birikim’e özgeçmişini ileten kişileri ifade eder.

Hissedar/Ortak: Birikim’in gerçek kişi hissedar/ortaklarını ifade eder.

İlgili Kişi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

İlgili Kullanıcı: Kişisel Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere Birikim organizasyonu içerisinde veya Birikim’den aldığı yetki ve talimat doğrultusunda Kişisel Verileri işleyen kişileri ifade eder.

İmha Etme: Kişisel Verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

İşleme: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’dur.

Kişisel Veri: Ad-soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, e-posta numarası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.

Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Müşteri): Birikim’in ürün, servis, hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Periyodik İmha: Kişisel Verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda, bu Politika’da belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini ifade eder.

Politika: Bu “Birikim Yayıncılık Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası”nı ifade eder.

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Potansiyel Müşteri): Birikim’in ürün, servis, hizmet sunmayı değerlendirdiği/görüştüğü gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Silme: Kişisel Verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Birikim / Şirket: Birikim Yayıncılık A.Ş.’yi ifade eder.

Stajyer: Yazılı bir sözleşmesi olması şartı aranmaksızın, şu anda veya geçmişte, Birikim bünyesinde stajyer istihdam edilen/edilmiş, görevlendirilen/görevlendirilmiş kişileri ifade eder.

Şirketle İlgili Diğer Kişiler: Kişisel Veri Sahipleri kategorizasyonlarında belirtilen kişiler dışında kalan, basın mensupları ve medya kuruluşları gibi gerçek kişileri ifade eder.

Şirket İmza Yetkilisi: Birikim’in gerçek kişi imza ve/veya temsil yetkililerini ifade eder.

Tedarikçi: Bir sözleşme ilişkisi içerisinde veya sair bir ticari/hukuki ilişkiye bağlı olarak, Birikim’in ürün, servis veya hizmet sunan, sunması değerlendirilen/görüşüne veya gelecekte sunacak, yurt içinde veya yurt dışındaki firmaları (gerçek veya tüzel kişi) tanımlar.

Tedarikçi Çalışanı: Tedarikçilerin; çalışanlarını ifade eder.

Tedarikçi Yetkilisi: Tedarikçilerin; gerçek kişi pay sahiplerini, imza ve/veya temsil yetkililerini ifade eder.

Temsilci: İlgili Kişilerin velisi, vasisi, avukatı ve/veya sair bir diğer hak çerçevesinde yasal temsilcisi durumundaki gerçek kişileri ifade eder.

Üçüncü Kişi: Birikim ve İlgili Kişi dışında kalan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Veri İşleyen: Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Bu Politika kapsamında Birikim’dir.

Web Sitesi: https://www.birikimdergisi.com/ başta olmak üzere Birikim’in sahip olduğu veya olacağı web sitelerinin birini, birkaçını veya tümünü ifade etmek için kullanılabilir.

Web Sitesi Ziyaretçisi: Web Sitesi’ni üye olsun olmasın kullanan, verilerini buraya kaydeden, Web Sitesi üzerinden verilerini sunan veya verileri Web Sitesi kullanım koşullarına uygun olarak toplanan gerçek kişi ziyaretçileri ifade eder.

Yok Etme: Kişisel Verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Yönetim Kurulu Üyesi: Birikim’in yönetim kurulunda yer alan gerçek kişileri ifade eder.

Ziyaretçi: Birikim işyerine, bir ürün, servis, hizmet sunmak veya almak için olsun veya olmasın fiziken gelen tüm gerçek kişileri ifade eder. Bu Politika’nın Tablolar kısmında yer alan Tablo-2 içerisinde belirtilen Çalışanlar, Şirket İmza Yetkilileri ve Yönetim Kurulu Üyesi hariç diğer kişiler de Ziyaretçi olabilir.

POLİTİKANIN AMACI, KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Bu Politika, Kanun ve Kurul tarafından hazırlanan ve 28.10.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’in 5 ve 6. maddeleri uyarınca; Kişisel Verileri Birikim tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen İlgili Kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Politika, Kanun ve Kişisel Verilere ilişkin diğer mevzuat hükümleri uyarınca Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması, aktarılması, güvenliği, saklanması ve imhası süreçlerine dair genel düzenlemelere ve Birikim’in Kişisel Verilere yönelik işleyiş, faaliyet ve ilkelerine ilişkin bilgileri içermektedir.

Birikim, Politika’yı zaman zaman değiştirebilir, güncelleyebilir. Güncellemeler ve değişiklikler yeni Politika’nın Web Sitesi’nde yayını tarihinden itibaren geçerli olur.

Bu Politika’da hüküm bulunmayan hallerde Kanun ve Kişisel Verilere ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

GENEL İLKELER

Kanun’un 4. maddesi uyarınca Kişisel Veriler ancak Kanun’da veya diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir. Kişisel Verilerin işlenmesi sırasında bir takım ilkelere uyulması ise aynı madde ile zorunlu tutulmuştur.

Bu kapsamda Şirketimiz kişisel verilerinizi şu ilkelere uygun olarak işler.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Birikim; Kişisel Verilerin işlenmesi sırasında yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun hareket eder, şeffaf davranır ve İlgili Kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini göz önünde bulundurur, bu kapsamda Kişisel Verileri, İlgili Kişi’nin haberi olmaksızın toplamaz ve/veya işlemez.

Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Birikim; işlediği Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması için gerekli özeni ve çabayı gösterir. Bu kapsamda verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması amacıyla bu durumu temin edecek kanalları açık tutar, Veri Sahibi’nin başvurusu üzerine veya resen yapılacak bir tespit halinde verilerin düzeltilmesini temin eder.

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Birikim; aydınlatma yükümlülüğünün bir gereği olarak Kişisel Verileri işleme amaçlarını açıkça belirler ve bunları İlgili Kişilere bildirir, Kişisel Verileri, Kanun’a uygun olarak ve meşru amaçlar için işlemektedir.

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Birikim, Kişisel Verileri, yalnızca belirli amaçlar için ve gerektiği kadar toplar, topladığı verilerin amaçların gerçekleştirilmesi için elverişli olmasına dikkat eder, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınır, Kişisel Verileri amacın gerektirdiği yerlerde kullanır.

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Birikim, Kişisel Verilerin saklanması ile ilgili mevzuatta öngörülmüş bir süre varsa bu süreye riayet eder; eğer herhangi bir süre öngörülmemişse verileri ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza eder, verilerin saklanması için hukuken geçerli bir sebep bulunmaması halinde, ilgili veriyi bu Politika’da belirlenen veya mevzuat ya da Kurul kararı ile öngörülecek diğer usullere göre imha eder.

GENEL İŞLEME KOŞULLARI

İlgili Kişi tarafından, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanacak şekilde rıza verilmesi durumunda Kişisel Veriler, açıklanan rızanın kapsam ve amacına uygun olarak işlenebilir. Kişisel Verilerin açık rızaya dayalı olarak işlendiği durumlarda, İlgili Kişinin açık rızasını her zaman için geri alma hakkı vardır. Geri alma beyanı Veri Sorumlusuna ulaştığı tarihten itibaren sonuç doğurur ve bu tarihten itibaren işleme faaliyetine son verilir. Ancak böyle bir durumda dahi, Kişisel Verilerin saklanmasını gerektiren başka bir hukuki sebep varsa söz konusu Kişisel Veriler sadece bu amaçla sınırlı olmak üzere saklanabilir.

Açık rızanın bulunmadığı hallerde Kişisel Verilerin, Kanun’un 5. maddesi uyarınca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı veya açık rızanızın bulunması hâlinde işlenmesi mümkündür:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Kanunlarda açıkça Kişisel Verilerin işlenmesine yönelik hükümlerin bulunması koşuluyla Kişisel Veriler, İlgili Kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Vergi Dairesi’nin talebi üzerine çalışanların maaşıyla ilgili bilgilerin sunulması bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması: İlgili Kişinin rızasını açıklayamayacak durumda olması veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyor olması durumunda ya da bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunluluk arz etmesi durumunda Kişisel Veriler, İlgili Kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Bilinci yerinde olmayan bir kişinin beden bütünlüğünün korunması amacıyla tıbbi müdahale yapılması gereken durumlarda; yakınlarına haber vermek, yetkili sağlık kurumları tarafından tutulan kayıtlar üzerinden hasta geçmişini öğrenerek gerekli müdahaleyi yapmak gibi amaçlarla kişinin adı, soyadı, kimlik numarası, telefon numarası vb. kişisel verilerinin işlenmesi bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması: Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler bu amaçla sınırlı olmak üzere, İlgili Kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Yapılan sözleşme gereği ödeme yapılması için karşı tarafın banka ve hesap bilgilerinin alınması, sözleşme gereği malı teslim borcunun yerine getirilebilmesi için karşı tarafın/alıcının adres bilgilerinin toplanması bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması: Hukuki bir yükümlülüğün söz konusu olduğu durumlarda, bu yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için Kişisel Veriler, İlgili Kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. İşverenin vergi denetimi sırasında çalışanlarına veya müşterilerine ait bilgileri ilgili kamu görevlilerinin incelemesine sunması, çalışana maaş ödenebilmesi için, çalışanın banka ve hesap bilgilerinin kullanılması, evli olup olmadığının, bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, eşinin çalışıp çalışmadığının ve sosyal sigorta bilgilerinin toplanması, bu kapsamda değerlendirilmektedir.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması: İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Verileri, alenileştirme amacına uygun kullanmak şartıyla, ayrıca bir açık rızaya gerek olmaksızın işlenebilir. Kişinin kendisiyle iletişime geçilmesi için iletişim bilgilerini ilan etmesi, kurumsal web sitesinde çalışanlara ait telefon ve e-posta bilgilerinin paylaşılması bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Kişisel Veriler, Veri Sorumlusunun bir hakkının tesisi, kullanılması veya korunmasına ilişkin bir zorunluluğun söz konusu olması durumunda İlgili Kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sözleşme sona erdikten sonra, olası yasal takiplere karşı zamanaşımı süresinin sonuna kadar fatura, sözleşme, kefaletname gibi belgelerin bu amaçlar için saklanması, işten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zaman aşımı boyunca saklanması, davaya taraf olunması halinde iddia/savunma/ispat için verilerin dava dosyasına sunulması bu kapsamda değerlendirilmektedir.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması: Kendi meşru menfaatlerinin zorunlu kıldığı hallerde Veri Sorumlusu, İlgili Kişinin haklarına zarar vermemek koşuluyla, Kişisel Verileri açık rıza aramaksızın işleyebilir. Çalışanların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, onların terfileri, maaş zamları yahut sosyal haklarının düzenlenmesinde ya da işletmenin yeniden yapılandırılması sürecinde görev ve rol dağılımında esas alınmak üzere çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi bu kapsamda değerlendirilmektedir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME KOŞULLARI

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi Kanun’da ayrıca düzenlenmiş ve daha sıkı şartlara bağlanmıştır. Bu Verilerin işlenmesinde ayrıca, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması da şart koşulmuştur.

İlgili Kişinin açık rızasının bulunduğu hallerde Özel Nitelikli Kişisel Veriler de yukarıda “Genel İşleme Koşulları” maddesinde açık rızaya ilişkin belirtilen hususlar çerçevesinde işlenebilir. Açık rıza bulunmayan hallerde, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin, Kanun’un 6. maddesi uyarınca aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde işlenmesi mümkündür:

Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Veriler: Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Diğer Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Sağlık ve cinsel hayat dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde İlgili Kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN UYGULAMA VE FAALİYETLERİ

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Birikim tarafından işlenebilecek Kişisel Veriler kategorilere ayrılmış olarak, bu Politika’nın sonunda yer alan Tablolar kısmında Tablo-1’de belirtilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİ GRUPLARI

Birikim tarafından Kişisel Verileri işlenebilecek gerçek kişiler bu Politika’nın sonunda yer alan Tablolar kısmında Tablo-2’de işlenen verileri de gösterilerek kategorize edilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Birikim’in Kişisel Veri işleme amaçları aşağıda belirtilmiştir:

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, Fiziksel mekan güvenliğinin temini, Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Organizasyon ve etkinlik yönetimi, Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, Talep/şikayetlerin takibi, Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Ücret politikasının yürütülmesi, Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, Yatırım süreçlerinin yürütülmesi, Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

İş bilgisayarı/telefon ve e-posta adresi tanımlama, Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Havuz araçlarının takibi, Web sitesi güvenliğinin sağlanması, Web sitesi kullanım analizi yapılması,

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE KAYDEDİLMESİ

Birikim Kişisel Verileri; bizzat, temsilcileri veya çeşitli kanallar aracılığıyla, yürürlükteki mevzuata, Kurul kararlarına ve bu Politika’ya uygun olarak; Şirketimize gönderilen e-postalar, istihdam platformları (Linked-in, Kariyer.net vs.), Şirketimiz / temsilcileri veya yetkili üçüncü kişiler ile akdedilen sözleşme/taahhütnameler, yüz yüze görüşmeler, telefon görüşmeleri, internet üzerinden yapılan görüşmeler, e-postalar, tarafımıza yöneltilen sözlü ve yazılı beyanlar, kartvizitler, web sitemizdeki üyelik/abonelik formları, web sitemizde yer alan çerezler, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar, anketler, şirketimize ait yazılı ve elektronik formların doldurulması, ürün hizmet satışı için üçüncü kişilerle yapılan iş ortaklıkları, İşyerinde bulunan kameralar aracılığıyla, kişisel veri mevzuatına uygun olarak toplamaktadır.

Birikim’in topladığı; kağıt üzerindeki veriler birim/bölüm dolapları gibi kapalı ve/veya güvenli alanlarda veya arşivlerde kayıt altına alınabilmekte, elektronik verileri ise yazılım, bulut, merkezi sunucu, Şirket veri tabanına kaydedilebilmektedir. Ayrıca Kişisel Verilerin ağ cihazı, flash tabanlı ortamlar, manyetik bant, manyetik disk, mobil telefon, optik disk, yazıcı, kapı geçiş/güvenlik sistemi gibi çevresel sistemlere kaydı da mümkündür.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kural olarak Kişisel Verilerin, İlgili Kişinin açık rızası olmaksızın üçüncü kişilere aktarılabilmesi mümkün değildir.

Ancak, yurt içindeki üçüncü şahıslara yapılacak aktarımlarda, Kişisel Verilerin işlenmesi için İlgili Kişinin açık rızasını gerektirmeyen hallerden biri mevcut ise (ayrıntılı bilgi için bkz. 1.B), yurt içinde aktarım için de ayrıca rıza aranmamaktadır. Yurt dışına aktarımda, Kişisel Verilerin işlenmesi için İlgili Kişinin açık rızasını gerektirmeyen hallerden biri mevcut ise (ayrıntılı bilgi için bkz. 1.B), (i) Kişisel Verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli koruma bulunuyorsa ve Kişisel Verilerin aktarılacağı Yabancı ülke Kurul tarafından ilan edilen yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında yer alıyor ise, veya (ii) Verilerin aktarılacağı ülkede yeterli koruma bulunmuyor olmasına rağmen Birikim ve yabancı ülkede verinin aktarılacağı veri sorumlusu yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ediyor ve Kurul da veri aktarımına izin veriyorsa, Kişisel Verilerin yurt dışına aktarımı için ayrıca açık rıza aranmayacaktır.

Şirketimiz nezdindeki Kişisel Veriler Kanun’un verilerin aktarımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, yurt içindeki ve yurt dışındaki gerçek veya tüzel Üçüncü Kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel Verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler ve aktarım amaçları bu Politika’nın Tablolar kısmında yer alan Tablo-3 içerisinde belirtilmiştir. Yurtdışına aktarım ancak Kanunun aradığı işleme şartlarının bulunması koşuluyla (i) açık rızanızın bulunması veya (ii) verilerin aktarıldığı ülkede Kanunun aradığı yeterli korumanın bulunması veya (iii) Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması durumunda gerçekleşebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ, SAKLANMASI VE İMHASI

Birikim, Kişisel Verilerin güvenliğini temin amacıyla hukuki, teknik ve idari önlemler almakta, önlemlerin uygulanmasını temin için denetim mekanizmaları oluşturmakta ve iç bilinçlenme çalışmaları yürütmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI GEREKTİREN HUKUKİ, TEKNİK VE DİĞER SEBEPLER

Birikim topladığı Kişisel Verileri, verilerin toplanma amacının gerektirdiği süre boyunca, Tablo-1’de belirtilen süreler çerçevesinde saklamaktadır. Ancak Kişisel Veriler, esas toplanma amacının ortadan kalkması halinde de Birikim tarafından;

Doğmuş veya doğabilecek yasal sorumlulukların yerine getirebilmesi amacı ile ve kanunlarda öngörülen ölçülere ve/veya düzenlenen sürelere uygun olarak,

Yasal süreçleri yürütebilmek, etkin ve yeterli savunma/iddiada bulunabilmek amacıyla kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleriyle sınırlı olarak,

İmha edilmesi gerektiği tespit edilen veriler en geç bir sonraki periyodik imha tarihine kadar,

saklanabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SAKLANMASI İLE HUKUKA AYKIRI OLARAK İŞLENMESİNİN VE ERİŞİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.

Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.

Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.

Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur.

Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.

Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.

Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.

Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.

Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.

Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.

Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.

Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.

İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.

Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.

Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.

Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.

Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.

Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.

Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel veriler elektronik posta yoluyla gönderilecekse mutlaka şifreli olarak ve KEP veya kurumsal posta hesabı kullanılarak gönderilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme / kriptografik anahtarlar kullanılmakta ve farklı birimlerce yönetilmektedir.

Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.

Sızma testi uygulanmaktadır.

Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.

Şifreleme yapılmaktadır.

Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler veriler şifrelenerek aktarılmaktadır.

Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği konusunda belli aralıklarla denetimi sağlanmaktadır.

Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığı sağlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN HUKUKİ, TEKNİK VE DİĞER SEBEPLER

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini ve saklanmasını gerektiren tüm sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler, re’sen veya İlgili Kişinin talebi üzerine Birikim tarafından imha edilir. Bunun dışında Birikim aşağıdaki sebeplerin varlığı halinde Kişisel Verileri imha etmektedir:

Kişisel Verileri işleme faaliyetinin açık rızaya bağlı olarak gerçekleştiği hallerde, İlgili Kişinin rızasını geri alması,

İlgili Kişi’nin, Politika’nın 4.A maddesinde belirtilen haklarını kullanarak Kişisel Verilerinin imha edilmesini talep etmesi ve yapılan başvurunun Birikim tarafından kabul edilmesi veya bu talebin reddi üzerine Kurul’a şikayet sonucu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

Kişisel Verilerin işlenme amacı uyarınca saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve Kişisel Verilerin daha uzun süre saklanmasını gerektiren başka bir hukuki sebebin de bulunmaması.

KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN OLARAK İMHA EDİLMESİ İÇİN ALINMIŞ TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel Verilerin imhası; veri kayıt ortamına, imha edilecek verilerin niteliğine göre silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemleri uygulanarak gerçekleştirilmektedir. İmha süreçlerinde meydana gelebilecek hataları en aza indirmek amacıyla Birikim aşağıda belirtilen teknik ve idari tedbirleri uygulamaya koymuştur:

Kişisel Verilerin imhası öncesinde, veri kayıt ortamına göre uygun imha yöntemi belirlenmektedir.

İmha işlemi, uygulanacak imha metoduna dair yeterli bilgi sahibi çalışanlar tarafından/ gözetiminde gerçekleştirilmekte veya gizlilik yükümlülüğü altındaki uzman kişi veya kuruluşlar aracılığıyla yürütülmektedir.

Çalışanlar; Kanun, Kişisel Verilere ilişkin diğer mevzuat hükümleri, Kurul kararları ve bunlarda meydana gelen gelişmeler ışığında Kişisel Verilerin periyodik ve usulüne uygun imha edilmesi konusunda eğitimlere tabi tutulmakta ve bilgilendirilmektedir.

Şirket içerisinde düzenli olarak kontroller yapılmakta, yapılan kontroller belgelenmekte, geliştirilmesi gereken hususlar belirlenmekte ve buna göre geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Veri Süreçleri Yetkilisi tayin edilerek, Şirket içerisinde Politika’nın uygulanması ve işlerliği sağlanmaktadır.

SAKLAMA VE İMHA SÜRESİ

Birikim, Kişisel Verileri Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca saklar. Kişisel Veriler, toplanma amacının ortadan kalkması halinde dahi Birikim’in kanuni bir yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması veya meşru menfaatlerinin haklı kılması halinde saklanmaya devam edilebilir. Bu sürelerin sona ermesinin ardından Kişisel Veriler, ilk periyodik imha işleminde, silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Birikim’in periyodik imha süresi 6 aydır. Kurul, telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, bu süreyi kısaltabilir.

KİŞİSEL VERİ SÜREÇLERİ YETKİLİSİ VE GÖREVLERİ

Kişisel Veri saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi, mevzuat ve bu Politika uyarınca gerekli aksiyonların alınması amacıyla Yazı İşleri Müdürü Barış Özkul Kişisel Veri Süreçleri Yetkilisi olarak görevlendirilmiştir.

Kişisel Veri Süreçleri Yetkilisi’nin başlıca görevleri şunlardır:

Kişisel Verilerin korunması, saklanması, işlenmesi, imhası gibi Kişisel Verilere ilişkin politikaları hazırlamak veya hazırlatmak, güncellemek ve bunları yürürlüğe koymak,

Kişisel Verilere ilişkin süreçlerinin Kanun’a ve Politika’ya uyumunu temin için şirket içi denetimler yapmak veya yaptırmak, bu yönde bir eksikliğin veya riskin tespit edilmesi halinde giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve imhası ile hukuka aykırı erişimin önlenmesi amacıyla çalışanların bilgilendirilmesini sağlamak, eğitimler düzenlemek veya çalışanların üçüncü şahıslar tarafından düzenlenen eğitimlere katılımını sağlamak,

Veri Sahiplerinin başvurularını değerlendirmek, başvurulara cevap için Şirket içerisinde koordinasyonu sağlamak ve cevabın Veri Sahibine yasal süresi içerisinde ulaştırılmasını temin etmek,

Kişisel Verilere ilişkin mevzuatta meydana gelen değişiklikleri bizzat veya Hizmet Alınan Firmalar aracılığıyla takip etmek, yeni düzenlemelere uyum için Şirket içi aksiyonların alınmasını sağlamak,

Kurul ile iletişim halinde olunması gereken durumlarda, Şirketi temsilen gerekli koordinasyonu ve iletişimi sağlamak,

Şirketin sicile (Veri Sorumluları Sicili) kayıt zorunluluğu doğması halinde, sicile ilişkin iş ve işlemleri Şirketi temsilen yürütmek.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili Kişi;

Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

HAKLARIN KULLANIMI VE BAŞVURU

İlgili Kişinin haklarını kullanmak istemesi halinde öncelikle Birikim’e başvurması gerekmektedir.

Başvuru Tebliği uyarınca İlgili Kişi, haklarını kullanmak istemesi halinde taleplerini; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da İlgili Kişi tarafından Birikim’e daha önce bildirilen ve Birikim sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi vasıtasıyla iletebilir. Ayrıca Başvuru Tebliği hükümleri gereği, başvuru hakkından yararlanılabilmesi için, başvuruların Türkçe yapılmış olması şarttır.

İlgili Kişi, yazılı başvuruda bulunmak istemesi halinde, ıslak imzalı başvurusunu Birikim’in aşağıdaki adresine noter aracılığıyla gönderebilir, bizzat elden teslim edebilir, yasal temsilcisi veya vekili aracılığıyla ulaştırabilir.

Adres: Cumhuriyet Caddesi, No 119, Kat 6, Elmadağ, Şişli 34373 İstanbul

Elektronik yollarla (e-posta üzerinden) yapılacak başvurularda, ıslak başvurunun PDF formatında taranması ve Birikim’in [email protected] e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvurularda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusunun bulunması zorunludur. Yasal temsilci tarafından yapılacak başvurularda özel yetki içeren noter onaylı vekâletname veya yasal temsil yetkisini gösterir belgelerin (örn; onaylı vesayet kararı), tüm başvurularda, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, özellikle zararınızın veya aleyhinize bir sonucun doğduğunu beyan ettiğiniz durumlarda bu durumu gösteren belgelerin başvuru ile birlikte iletilmesi zorunludur.

Başvurularda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, Talep konusunun bulunması zorunludur. Yasal temsilci tarafından yapılacak başvurularda özel yetki içeren noter onaylı vekâletname veya yasal temsil yetkisini gösterir belgelerin (örn; onaylı vesayet kararı), tüm başvurularda, varsa talebinizi destekleyici belgelerin, özellikle zararınızın veya aleyhinize bir sonucun doğduğunu beyan ettiğiniz durumlarda bu durumu gösteren belgelerin başvuru ile birlikte iletilmesi zorunludur.

Form ile gönderilen talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuruda; bilgilerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşayabiliriz ve araştırma sürecinde gecikmeler olabilir. Bu nedenle haklarınızın kullanımında bu hususlara riayet etmeniz önem arz etmektedir. Aksi durumda yaşanacak gecikmelerden şirketimiz sorumlu olmayacaktır. Hatalı, gerçeğe/hukuka aykırı, kötüniyetli başvurular karşısında şirketimizin yasal hakları saklıdır.

BAŞVURUNUN CEVAPLANDIRILMASI

İlgili Kişi’nin başvurusu, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunun Birikim’e ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde ücretsiz olarak cevaplandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu Politika hükümleri uyarınca başvuru sırasında yukarıda belirtilen bilgi belgelerin eksik veya yanlış paylaşılması, talebin açık ve anlaşılır bir şekilde dile getirilmemiş olması, talebi destekleyici nitelikteki belgelerin hiç veya gereği gibi iletilmemesi, vekil suretiyle yapılan başvurularda vekaletname suretinin eklenmemesi gibi durumlarda, taleplerinizi karşılamakta güçlük yaşanabilir, gecikmeler olabilir. Bu gecikmelerden Birikim sorumlu tutulamaz.

Birikim, İlgili Kişi’nin başvurusu ile ilettiği talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Başvuruya cevap yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Birikim tarafından gereği yerine getirilir.

ŞİKAYET

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; İlgili Kişi, Birikim’in cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ VE VERSİYON GEÇMİŞİ

Versiyon No: 2
Tarihi: 
10/09/2022
Açıklama: İlk Yayın

TABLOLAR

Tablo-1 İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

Kişisel Veri Kategorisi - Açıklama - Veri Saklama Süresi

Kimlik Bilgisi
Ad-soyad, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra numarası, Vergi Kimlik Numarası, TC kimlik numarası gibi bilgilerdir.
Hukuki/Ticari ilişki boyunca ve sona ermesinden itibaren 10 yıl

İletişim Bilgisi
Adres, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi, telefon numarası gibi bilgilerdir.
Hukuki/Ticari ilişki boyunca ve sona ermesinden itibaren 10 yıl

Aile Bireyi/Yakın Bilgisi
İlgili Kişi’nin eş, çocuk, anne-baba veya yakınlarına ait kimlik ve iletişim bilgileridir.
İş ilişkisi devam ettiği sürece ve sona ermesini takip eden 5 yıl

Özlük Bilgisi
Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları gibi bilgilerdir.
İş ilişkisi boyunca ve sona ermesinden itibaren 10 yıl

Hukuki İşlem Bilgisi
Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi bilgilerdir.
Hukuki ilişki boyunca ve sona ermesinden itibaren 10 yıl

Müşteri İşlem Bilgisi
Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, kredi kartı bilgileri, banka bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi bilgilerdir.
Hukuki/Ticari ilişki boyunca ve sona ermesinden itibaren 10 yıl

İşlem Güvenliği Bilgisi
IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi bilgilerdir.
Hukuki ilişki boyunca ve takip eden 2 yıl

Risk Yönetimi
Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgilerdir.
İş ilişkisi sona erene kadar

Mesleki Deneyim Bilgisi
Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileridir.
İş ilişkisi süresince/ iş ilişkisi kurulmadığı hallerde 10 yıl

Mesleki Bilgi
Çalışılan firmadaki görev ve unvan gibi bilgilerdir.
Sözleşme süresince/Sözleşme bulunmaması halinde 10 yıl

Pazarlama Bilgisi
Alışveriş geçmişi bilgileri, Kampanya, çerez kayıtları, anket çalışmasıyla elde edilen bilgilerdir.
3 yıl

Sağlık Bilgileri
Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, kullanılan cihaz ve protez bilgileri gibi bilgilerdir.
İş ilişkisi devam ettiği sürece ve sona ermesini takip eden 10 yıl

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları gibi bilgilerdir.
2 yıl

Finans Bilgisi
Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri gibi)
10 yıl

Görsel ve İşitsel Kayıtlar
İş ilişkisi devam ettiği sürece ve takip eden 10 yıl

 

Tablo-2 Kişisel Verileri İşlenen Kişi Grupları

İlgili Kişi Kategorisi - İşlenebilecek Veri Kategorisi

Başvuran
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Mesleki Bilgi

Çalışan
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Özlük Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Finans Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Sağlık Bilgisi, Aile Bireyi/Yakın Bilgisi

Çalışan Adayı
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Özlük Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Mesleki Bilgi

Hissedar/Ortak
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri, İşlem Güvenliği Bilgileri, Risk Yönetimi, Finans Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Mesleki Bilgi, Aile Bireyi/Yakın Bilgisi

Müşteri
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Mesleki Bilgi, banka ve kredi kart bilgileri

Eser ve Hak Sahipleri
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, banka bilgileri

Stajyer
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Özlük Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Şirket İmza Yetkilisi
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Mesleki Bilgi

Tedarikçi Çalışanı
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Mesleki Bilgi

Tedarikçi Yetkilisi
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Mesleki Bilgi

Yönetim Kurulu Üyesi
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Mesleki Bilgi

Müşteri Çalışanı
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Mesleki Bilgi

Müşteri Yetkilisi
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Pazarlama Bilgisi, Mesleki Bilgi

Veli / Temsilci
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi

Ziyaretçi
Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri, Pazarlama Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Şirket ile İlgili Diğer Kişiler (Basın Mensupları, Medya Kuruluşları)
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Mesleki Bilgi

 

Tablo-3 Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler ve Aktarım Amaçları

Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler - Aktarım Amaçları

Hizmet Alınan Ajanslar, BES Firması, Hukuki Danışmanlar, Sağlık Sigortası Firması, Bordrolama Firması, Hizmet Alınan Mali Müşavirlik Firması, Tedarikçiler:
Kişisel Veriler; alınan ürün, servis, hizmetler ile ürün/hizmet satışı amacı ile 3. Kişilerden hizmet alınması, bu kişilerle kurulan ticari, hukuki, sözleşmesel ilişki kapsamında, işlemesi gerekecek verilerle ve amaçlarla sınırlı olarak bu maddede belirtilen hizmet alınan firmalara/kişilere aktarılabilmektedir.

İş Ortakları
Kişisel Veriler; iş ortaklığının kurulması ve/veya iş birliğinin amacının yerine getirilmesi için, bu amaca uygun ve amaçla sınırlı olarak, iş ortaklarına aktarılabilmektedir

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
Hukuken Birikim’den bilgi ve/veya belge talep etmeye yetkili özel hukuk kişilerine, talepleriyle ve yasal olarak iletilmesi gerekenle sınırlı olarak Kişisel Veri aktarılabilmektedir.

Hissedarlar ve Yöneticiler
Faaliyetlerin takip edilmesi, ticari stratejilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, denetim ve pay sahiplerine bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kişisel Veriler, hissedarlar ile paylaşılabilmektedir.

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, talepleriyle ve yasal olarak iletilmesi gerekenle sınırlı olmak üzere Kişisel Veri aktarılabilmektedir.