Halk Sarmaşığı: Her Gün Her Yerde Siyaset

Halk sarmaşğ:

Her gün

her yerde siyaset

Kuruluşundan bu yana emekçilerin, dşlananlarn, gençlerin, kadnlarn, köhnemiş siyasal ve toplumsal ilişki biçimlerinden kurtulmay umanlarn, toplumun ve ekonominin yönetiminde söz sahibi olma, daha etkin katlm ve denetim ihtiyacnn sözcülüğünü üstlenen ÖDP’nin siyasetin toplumsallaşmas anlayşna dayal örgütlenme ve mücadele hattn sürdürmesi bir zorunluluktur.

• ÖDP, emek ve sermaye karştlğna dayal temel yaklaşmndan ayrlmakszn toplumsal muhalefet güçlerinin ve hareketlerinin farkllk ve çeşitlilik gösteren taleplerini içermeli, birleştirici bir merkez rolünü oynamay başarmal ve böylelikle sağn ideolojik hegemonyasnda gedikler açabilmelidir.

• ÖDP, siyasal etkisini, parti binalarnn dşna, alan çalşmalarna yöneltmeli, emekçilerin, kadnlarn, gençlerin, köylülerin, kent yoksullarnn çatşmalarnda doğrudan taraf haline gelmeli, siyaset tarzn ve kültürünü yaşam ve çalşma birimlerine taşyabilmelidir.

• ÖDP, yeni ifade biçimlerini ortaya çkartabildiği yaratc bir üslup tutturmal, böylelikle fikirlerini ve mesajlarn daha yaygn bir toplumsal alana aktarabilmelidir.

• ÖDP için asl büyük siyasal görev, bütün mücadelelerde emek ve demokrasi güçlerinin en yaygn birliğini gerçekleştirmek, emeğin diğer toplumsal muhalefet dinamikleriyle kalc bir ilişki kurmasn sağlamak ve büyük kitleleri emeğin özgürleşmesi fikrine kazanmaktr.

• Beldelerden başlayarak, ÖDP örgütleri çevrelerinde gündelik hayatn dönüştürülmesi ve güncel taleplerin gerçekleşmesi doğrultusunda her bir üyenin aktif rol alabileceği özgül eylem programlarna sahip olmaldr. Gündelik hayatn dönüştürülmesi doğrultusundaki çabalarn sistematikleştirilmesi bu bağlamda yaşamsal değere sahiptir. Toplumsal, iktisadî ve kültürel yaşantnn bütün hücrelerine szmş olan egemenlik, bağmllk, işbölümü ve yabanclaşmann sorgulanmas ÖDP üyelerinin gündelik faaliyetinin özünü oluşturmaldr.

• ÖDP üyelerinin, çalşma alanlarnda, işsizliğe, yoksulluğa, ezilenlerin örgütlü kesimlerine yönelik saldrlara karş mücadelenin yansra, dahil olduklar işyeri, meslek örgütleri, sendikalar, odalar, dayanşma örgütleri vb.’nde aktifleşmeleri, eylemlerini birleştirmeleri ve partinin merkezî siyasetlerini ve çalşma tarzn yerel birimlerin çalşma ve mücadelelerinin gereklerine uydurup onlarn diline tercüme etmeleri, siyasetin toplumsallaştrlmas anlayş bakmndan büyük öneme sahiptir.

• Özellikle büyük sanayi işletmelerinin bulunduğu yörelerdeki yerel birimler çalşmalarnda emekçilerin kültürel, siyasal ve toplumsal taleplerine özel bir ilgiyle eğilmeli ve onlarn gerek çalşma alanlarnda gerekse işletme dşnda örgütlenmelerine yardmc olmaldr.

• ÖDP üyeleri, çalşma ve yaşam alanlarndaki tüm aksaklklara, yolsuzluklara, usulsüzlüklere karş çkarak, her zeminde alternatifler üretmeyi amaçlamaldr.

• Siyaset alannn toplumsal mücadele alanndan kuşatlmasn hedefleyen ÖDP, siyasal mücadele tasavvurunu parlamenter alanla snrlamaz. ÖDP’nin halk sarmaşğ anlayşna dayanan parlamento dş faaliyeti, partinin parlamenter düzlemdeki faaliyetine de yol gösterir.

• Bu çalşma tarz enternasyonalist bir parti olan ÖDP’nin uluslararas ilişkilerine de damgasn vurmaldr.

GEREKÇE

ÖDP, kuruluşundan bu yana sürdürdüğü faaliyetle, emeğin iktidarn hedefleyen politik doğrultusunda nispeten küçük, ama istikrarl bir toplumsal destek kazand. Ancak bugün daha önemlisi, ÖDP’yi bir muhalefet seçeneği olarak gören, ama henüz aktif olarak partimize yönelmiş olmayan, arayş içindeki geniş bir kesimin varlğ ve bu kesimin ÖDP’ye yönelişinin nasl sağlanacağ sorusudur.

ÖDP’nin bu kesimler üzerinde etki ve çekim merkezi olabilmesinin yolunun partiler aras formel ittifaklardan geçeceği tezi, “partiler demokrasisi” denilen temsil biçiminin genel olarak dünyada özellikle de Türkiye’de uğradğ hzl yozlaşma ve itibar kayb dolaysyla yeterince inandrc olamamaktadr.

Temsili demokrasinin, toplumsal taleplerin gerçekleştirilmesi ve bir “toplumsal dönüşüm” zemini oluşturabilme olanaklarnn ypranmş olmas dolaysyla uğradğ erozyon sistem partilerini, özellikle emek muhalefetinin yönelegeldiği geleneksel/klasik sol/sosyal demokrat partileri de sistemle birlikte krize sokmaktadr.

Emekçilerin, dşlananlarn, gençlerin, kadnlarn, köhnemiş siyasal ve toplumsal ilişki biçimlerinden kurtulmay umanlarn, toplumun ve ekonominin yönetiminde söz sahibi olma, daha etkin katlm ve denetim ihtiyacnn sözcülüğünü üstlenen ÖDP’nin siyasetin toplumsallaşmas anlayşna dayal örgütlenme ve mücadele hattn somutlaştrmas bir zorunluluk olarak karşmzda durmaktadr.

Her gün ve her yerde siyaset: ÖDP için asl büyük siyasal görev, bütün mücadelelerde emek ve demokrasi güçlerinin en yaygn birliğini gerçekleştirmek, emeğin diğer toplumsal muhalefet dinamikleriyle kalc bir ilişki kurmasn sağlamak ve büyük kitleleri emeğin özgürleşmesi fikrine kazanmaktr.

Dolaysyla partinin politik hayata müdahalesi siyasetin toplumsallaşmas doğrultusunda yaşama ve çalşma alanlarndaki tüm örgütlenme, hareket ve inisyatifleri birbirleriyle ilişkilendirebilecek ve yeni hareket alanlar açabilecek bir tarzn hayata geçirilmesiyle mümkündür.

Bu yaklaşm, gerek parti içi hayat gerekse toplumsal ilişkiler arasnda yeni bir üslubu bilinçli olarak kurmay gerektirir. Bu bağlamda beldelerden başlayarak, ÖDP örgütlerinin çevrelerinde gündelik hayatn dönüştürülmesi ve güncel taleplerin gerçekleşmesi doğrultusunda her bir üyenin aktif rol alabileceği özgül eylem programlarna sahip olmas özel önem kazanmaktadr.

Gündelik hayatn dönüştürülmesi doğrultusundaki çabalarn sistematikleştirilmesi bu bağlamda yaşamsal değere sahiptir. Toplumsal, iktisadi ve kültürel yaşantnn bütün hücrelerine szmş olan egemenlik, bağmllk, işbölümü ve yabanclaşmann sorgulanmas ÖDP üyelerinin gündelik faaliyetinin özünü oluşturmaldr. Bu çerçevede örneğin,

• Emekçilerin, fabrika ve işyeri hiyerarşisi, snrlayc işbölümü, üretim bilgisinin parçalanmas gibi doğrudan doğruya emek sürecinden kaynaklanan egemenlik ilişkilerine,

• Öğrenci ve öğretmenlerin bir ideolojik aygt olarak okulun işlevine, snflarn ve ders verme yöntemlerinin öğrenciler üzerinde bir hakimiyet kaynağna dönüşmesine, öğretmenlerin, bilgi, değerlendirme ve snf geçirme tekelinin öğrencilerin yaratc enerjilerini boğuşuna,

• Hekimlerin, tbbn örgütlenişi ve klinik düzeni içinde hastalarna ve kendilerine yabanclaşmalarna yönelik eleştiriyi, ücret ve maddi çkar mücadelesi kadar ciddiyetle ele almalar ve alternatifler oluşturmaya girişmeleri partililerin gündelik faaliyetinin merkezine yerleşmelidir.

Öte yandan, çalşma alanlarnda ÖDP üyelerinin, dahil olduklar işyeri, meslek örgütleri, sendikalar, odalar, dayanşma örgütleri vb.’nde aktifleşmeleri, eylemlerini birleştirmeleri ve partinin merkezî siyasetlerini ve çalşma tarzn yerel birimlerin çalşma ve mücadelelerinin gereklerine uydurup onlarn diline tercüme etmeleri, siyasetin toplumsallaştrlmas anlayş bakmndan büyük öneme sahiptir.

Yaşama alanlarnda, muhtarlklardan başlayarak yerel yönetimlerin dikkatle izlenmesi, yolsuzluk, tutarszlk ve usulsüzlüklere her gün ve her zeminde karş çklarak alternatifler üretilmesi, her sokaktan başlayarak alternatif bir yerel özyönetim sürecinin kurulmasna girişilmesi, ÖDP’nin yerel birimlerinin her günkü faaliyetinin en önemli bileşenlerinden birisi haline gelmelidir.

Emeğin sözcülüğüne talip olan partimizin, özellikle büyük sanayi işletmelerinin bulunduğu yörelerdeki yerel birimlerinin çalşmalarn yalnzca yerel yönetim sorunlaryla snrlayamayacağ da görünen bir gerçektir. İşletmelerin içinde çalşan ÖDP’liler kadar, bölgelerin yerel birimlerinin emekçilerin kültürel, siyasal ve toplumsal taleplerine özel bir ilgiyle eğilmeleri ve onlarn gerek çalşma alanlarnda gerekse işletme dşnda örgütlenmelerine yardmc olunmas, bu niteliklere sahip bölgelerin ayrca partinin merkezî birimlerince özel olarak desteklenmesi gereklidir.

Sarmaşğn yaylmas: ÖDP’nin siyasal mücadelenin toplumsallaştrlmas, toplumsal mücadelelerin siyasallaştrlmasna dayanan temel yaklaşm, var olan siyasal yaplar ve kurumlar içinde kendilerini ifade edemeyen, ama yalnzca ekonomik değil, ayn zamanda, kültürel ve ahlâki düzlemlerde de kurulu düzenden rahatsz, mücadele isteğiyle dolu, emekçi, kadn, genç, yoksul, dşlanmş geniş bir kitleyle çok yönlü mücadeleler içinde buluşmay ve onlarn sözcüsü konumuna yükselmeyi başarabildiği ölçüde hedefine ulaşacaktr.

ÖDP’nin hedeflerini bütün anti-kapitalist muhalefet dinamikleri ve toplumsal muhalefet hareketleriyle ilişki içinde gerçekleştirmeyi gözeten çalşma tarz ve mücadele anlayşnn “halk sarmaşğ” olarak nitelendirilmesi yalnzca bir mecazn çekiciliğine sğnmak ihtiyacndan kaynaklanmaz.

Tam tersine, sarmaşk sözü, ÖDP’nin köklerini emek zeminlerine dayayan ama önceden belirlenmiş kuru bir şemaya değil, hayatn akşna göre farkl doğrultularda ve eşitsiz olarak gelişecek olan dinamiğine gönderme yapar.

Sarmaşk, partinin, insana dair hiçbir şeye yabanc kalmayan zihniyetini; partililerin yaşam ve çalşma alanlarnda, kültürel etkinliklerde toplumun tümünü sararak gelişme iradesini ifade eder. Bir ucundan zedelense de, öbür uçtan boy verme kabiliyetini, üzerinde hareket ettiği zeminin tümünü kapsama ve kucaklama potansiyeline işaret eder.

Halk sarmaşğ, yalnzca ÖDP’nin örgütünü değil, ilişkilerinin toplamn kucaklar. ÖDP’nin yüzlerce biriminin kendi özgüllükleri içinde kurduklar bütün bağlar, ÖDP üyelerinin içinde yer aldklar toplumsal, ekonomik ve kültürel mücadele zeminlerini ve bu zeminlerdeki faaliyetlerini kapsar.

ÖDP ve parlamento: Siyaset alannn toplumsal mücadele alanndan kuşatlmasn hedefleyen ÖDP, siyasal mücadele tasavvurunu parlamenter alanla snrlamaz.

Ancak bu durum, ÖDP’nin yerel ve merkezî yönetimlere ve parlamenter mücadeleye ilgisiz kalacağ anlamna gelmez. ÖDP, bu zeminlerde çekinmeksizin hareket edecek, iddialarn ulusal siyaset zeminlerine aktarmak için elde olan bütün avantajlar kullanacaktr.

ÖDP’nin halk sarmaşğna dayanan parlamento dş faaliyeti, partinin parlamenter düzlemdeki faaliyetine yol göstermek bakmndan da nesnel ölçütlere dayanmasn ve örgütlerinin eğilimlerini gözeterek karar vermesini sağlayacaktr.

Hangi güçlerle hangi düzeyde ilişkinin sarmaşğn köklerini zedeleyeceğini, hangi güçlerle ilişkinin sarmaşğn hangi ucundan gelişmesini sağlayacağn gözleyebilen parti, önyarglardan, takntlardan, klişelerden, masa baş hesaplarndan bağmsz olarak gerçek güç değerlendirmelerine girebilecek, bunu alelade oy hesaplarndan bağşk kalarak gerçekleştirebilecektir.

(...)

ÖDP Parti Meclisi Karar Tasars