Yana Yana

Yana yana

ÖDP İzmir Konak İlçe Örgütü içinde, ilk günlerden itibaren başlayan, “yatay/dikey iletişimin nasl oluşturulacağ, partinin teorik, pratik ve örgütsel sorunlarnn tartşlacağ bir zeminin nasl oluşturulacağ, ÖDP’nin genel durumu ve nasl değerlendirildiği”yle ilgili bilgi aktarmnn, yollarnn neler olabileceği konularnda yaplan tartşmalardan çkan “çalşma gruplar/birimleri” fikrine, çoğunluk tarafndan olumlu yaklaşlmşt. Konak İlçe Örgütü’nün genel üye toplantlarnda, bu birimlere katlmn gönüllülük esasna dayal olmas üzerinde duruldu. Çok değişik başlklar altnda biraraya gelenlerden bir tanesi de “İletişim Birimi”ydi.

Birimin ilk birkaç toplantsnda, yukarda bahsedilen; örgütlenme, iletişim, teorik ve pratiğe ilişkin tartşlan kalc bir zemine nasl taşyabileceğimize ilişkin oluşan önerilerden biri de, bir bülten çkarmakt. Ancak adna parti desek de, her zaman partiden daha farkl bir şey olacağn imâ ettiğimiz bir partinin ilçe örgütünün çkaracağ bülten de ‘bülten’den daha farkl bir şey olmalyd. Tartşlabilirliğini her zaman açk brakmak önkabulü ile, bu yaynn ilkelerinin neler olacağna ilişkin öneriler sraland: “Parti içinde her türlü hiyerarşiden uzak bir forum ve santral işlevi görmesi, sabit yaz kurullar yerine, her sayda o saynn katlmclaryla sürdürülen bir yayn faaliyeti olmasnn öne çkartlmas, kurumsal imzal, bağlayc nitelikte yazlarn (yönetim, birimler vb. adna yazlan yazlar) o kurumun onay olmas koşuluyla şahsi veya ortak imzal yazlar, genel kapsam içinde ve hukuken herhangi bir saknca taşmyorsa, hiçbir koşula tabi olmadan yaynlanabilmesi”ydi... İsim konusunda da, yaplan küçük beyin frtnalar sonucu, amacn ifade ettiğine inandğmz Yanyana’da hemfikirlik; “görüşlerine katlmasak da yanyana dururken, yanmzdakilerin ne dediğini anlamaya çalşmak, değiştirmek isterken değişmeye de açk olmak...”

Yanyana’nn ulaşacağ kişilerle ilişkisinin “okur-okuyucu” türü bir ilişkiden farkl bir katlm biçimi olmas önemliydi. Yine, genel üye toplamlarnda, baz üyelerin gündem dşna çkmay da göze alarak, partiyi nasl değerlendirdikleri konusunda srarla görüş bildirmek istemleri, bu anlamda bize cesaret vermiş olsa da, sözlü tartşmalara duyulan yoğun ilgi, ilk sayda, Yanyana sayfalarna fazlaca yansmad. İlk say için belki de kaçnlmaz olan bu durumun, sonraki saylarda aşlacağ konusundaki iyimserlikte pek de haksz olmadğmz, ikinci saynn, ÖDP’nin çokrenkliliğini yanstan bir platforma dönüşmeye başladğn görmek umut ve heyecan vericiydi.

Yanyana’y çkarrken hiçbir teknik donanma ve mekâna sahip olunmadğ (bu durum sürüyor...), tamamen kişisel çabalarla, her saynn farkl mekânlarda oluşturulduğu, harcanan mesainin her zaman 19.00’dan sonrasnda kullanldğ gibi “ayrntlara” bakldğnda, bu heyecana ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu söylemek sanrz abart saylmaz. Bir süre önce, “yok”tan “var” etmek, Yanyana’y düzenli çkarabilmek amacyla, başlattğmz, “bilgisayar” kampanyasnda bizden esirgenmeyen tek şey; “enerjimizi merkezî bir yayn organna kanalize edelim” türünden “yararl” öneriler oldu... Yaplmas gerekenlerden birini, diğerinin önüne/arkasna koymak, sralamada srarc olmak, hayatn pek çok alannda olduğu gibi burada da karşmza çkan onarlamaz (m?) bir arza gibi...

Yararl önerileri aldk, cebimize koyduk. Bu arada merkezin bülteninde, “parti meclisi kararlarn, basn açklamalarn, çeşitli il ve ilçelerdeki ÖDP etkinliklerinden haberleri” okuduk, bilgilendik... Ayrca düzenli çkmaya başlamasna sevindik.

Cebimizdeki bu “yararl” önerilerle, yine düştük Yanyana’nn sayfalarna; “yerimiz dar” yada “boş yer kald” gibi problemlerimiz olmad. Yazlar toplandğnda kaç dergi sayfas ediyorsa o kadar bastk. İkinci saydan sonra da, zorunlu bir yayn periyodundan vazgeçmek zorunda kaldk. Yanyana çalşmasna katlm (partili/partisiz) her zaman açk tuttuk. Zaman zaman çalşmalara katlma yolunda yeni iyiniyetli yaklaşmlar olsa da, özellikle derginin çkma sürecindeki -dizgi, tashih, bask, dağtm vb.- pratik faaliyetler konusunda birkaç arkadaşmz dşnda “şimdilik” fazlaca istekli olunmadğ söylenebilir. Bu anlamda, Yanyana çalşmasnda yaşadğmz sorun, ÖDP’nin siyasal pratiklerini yaşama geçirirken yaşanlanlardan pek farkl değil.

“İzleyici” olarak kalmann ne yazk ki, çok güvenli bir toplumsal duruşa dönüştüğü şu dönemde, bir yayna gerektiğinden fazla görev yüklemenin sakncalarn da gözard etmeden, bulunduğumuz bir şeyler yapmaya çalşyoruz. “Katlm değiştirmenin” yalnzca meydanlardan, parti konferanslarndan ya da medyadan, “tribünlere” haykrlan bir “slogandan” öte bir anlam olduğunu düşünüyoruz. Yanyana’nn, uzun soluklu, çok ‘şair’li bir siyasî şiir olmasn umut ediyoruz.

ÖDP İzmir Konak İlçe Örgütü

İletişim Birimi / Yanyana